KONSULTIM PUBLIK - DRAFT - RREGULLORE PËR MENAXHIMIN E MBETURINAVE NË KOMUNËN E KLINËS

DRAFT - RREGULLORE PËR MENAXHIMIN E MBETURINAVE NË KOMUNËN E KLINËS


Data e fillimit: 17.03.2023


Data e përfundimit: 28.03.2023


Vlora Tafili

vlora.tafili@outlook.com