UDHËZIM ADMINISTRATIV (QRK) NR._____ PËR AMBALAZHIN DHE MBETURINAT E AMBALAZHIT

Ky Udhëzim Administrativ ka për qëllim përcaktimin e kushteve, procedurave, përgjegjësive dhe detyrimeve për prodhuesit, importuesit, shitësit dhe palët tjera, për menaxhimin e ambalazhit dhe mbeturinat e ambalazhit, duke ndërmarrë masat që synojnë; 1.1. Parandalimin e prodhimit të mbeturinave të ambalazhit; 1.2. Rritjen e nivelit të ripërdorimit të ambalazhit; 1.3. Riciklimin dhe format e tjera të përpunimit të mbeturinave të ambalazhit; 1.4.Zvogëlimin e deponimit përfundimtar të këtyre mbeturinave; 1.5. Kontributin në tranzicionin drejt një ekonomie qarkore.


Data e fillimit: 16.03.2023


Data e përfundimit: 05.04.2023


Raporti Final

Parandalimin e prodhimit të mbeturinave të ambalazhit

20.04.2023
Raporti Final


Versioni i azhurnuar i dokumentit te konsultes

20.04.2023
Versioni i azhurnuar i dokumentit te konsultes


Florije Tahiri

Florije.Tahiri@rks-gov.net