PROJEKT RREGULLORE (MPB) - Nr. 00/2023 PËR PLANIFIKIMIN E PERSONELIT

Kjo Rregullore ka për qëllim përcaktimin e procedurave të hollësishme për planifikimin e personelit, përmbajtjen e planeve të personelit, miratimin e planeve dhe publikimin e tyre.


Data e fillimit: 23.01.2023


Data e përfundimit: 10.02.2023


Qefsere Gashi

qefsere.gashi@rks-gov.net


Duhet te logoheni per te postuar komentet/kontributet tuaja