PROJEKT LIGJ PËR NDRYSHIME KLIMATIKE

1.1. Përcaktoj kornizën për planifikimin e politikave për ndryshime klimatike dhe monitorimin e zbatimit të sajë


Data e fillimit: 23.11.2022


Data e përfundimit: 15.12.2022


Abdullah Pirçe,

Abdullah.Pirce@rks-gov.net