Projekt Kodi Doganor dhe i Akcizave

Ky Projekt kod ka për qëllim përafrimin e legjislacionit doganor me Rregullorën e Bashkimit Evropian Nr.952/2013 për Unionin Doganor, e cila është kërkesë dhe obligim me Planin Kombëtar për Zbatimin e Marrëveshjes së Stabilizim Asocimit. Pjesë e këtij draft kodi përveç ligjit te doganës, është edhe ligji i akcizës, ligji per kundërvajtje doganore, ligji per administratën doganore si dhe ligji i lirimeve, te cilët sipas udhëzimit për standardet e hartimit te akteve normative, i ndarë në 6 libra.


Data e fillimit: 23.11.2022


Data e përfundimit: 13.12.2022


Nazmi Berisha

nazmi.berisha@dogana-ks.org


Duhet te logoheni per te postuar komentet/kontributet tuaja