RREGULLORE (MKRS) NR. XX/2022 PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E RREGULLORES (MKRS) NR. 04/2016 PËR PUNËN E KËSHILLIT DREJTUES TË TEATRIT KOMBËTAR TË KOSOVËS

Kjo Rregullore ka për qëllim ndryshimin dhe plotësimin e Rregullores (MKRS) Nr. 04/2016 për Punën e Këshillit Drejtues të Teatrit Kombëtar të Kosovës, për zgjatjen e takimeve të Këshillit Drejtues edhe për dy mbledhje shtesë, të cilat mbledhje kompensohen financiarisht.


Data e fillimit: 11.08.2022


Data e përfundimit: 31.08.2022


Jehona Bashota

jehona.bashota@rks-gov.net