RREGULLORE (MKRS) NR. XX/2022 PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E RREGULLORES NR. 13/2016 PËR PUNËN E KËSHILLIT DREJTUES TË QENDRËS KINEMATOGRAFIKE TË KOSOVËS

Kjo Rregullore ka për qëllim ndryshimin dhe plotësimin e Rregullores Nr. 13/2016 për Punën e Këshillit Drejtues të Qendrës Kinematografike të Kosovës, për zgjatjen e takimeve të Këshillit Drejtues edhe për dy mbledhje shtesë, të cilat mbledhje kompensohen financiarisht.


Data e fillimit: 11.08.2022


Data e përfundimit: 31.08.2022


Jehona Bashota

jehona.bashota@rks-gov.net