Orari i degjimeve publike për projekt buxhetin e Komunës së Malishevës për vitin 2023

Orari i degjimeve publike për projekt buxhetin e Komunës së Malishevës për vitin 2023


Data e fillimit: 09.08.2022


Data e përfundimit: 12.08.2022

Dokumentacioni

Dokumentacioni shtesë


Raporti Final

Raporti final i konsultimeve për hartimin e projekt buxhetit 2023-2025

09.09.2022
Raporti Final


Versioni i azhurnuar i dokumentit te konsultes

09.09.2022
Versioni i azhurnuar i dokumentit te konsultes


Artan Paçarizi

artan.pacarizi@rks-gov.net