AGJENDA DIXHITALE E KOSOVËS 2030

Agjenda Dixhitale e Kosovës 2030 është një strategji ndër-sektoriale qeveritare që përcakton politikën dhe prioritetet e Kosovës në kontekstin e transformimit dixhital të vazhdueshëm të ekonomisë dhe shoqërisë siç ndikohet nga teknologjitë inovative dhe trendët globale dixhitale. Me AD 2030, Kosova do të përdorë mundësitë e zhvillimit të teknologjive të avancuara të TIK për t’u bërë një ekonomi dhe shoqëri e avancuar dixhitale dhe për të mbështetur rritjen ekonomike dhe forcimin e konkurrencës kombëtare.


Data e fillimit: 04.08.2022


Data e përfundimit: 25.08.2022


Enver Basha

Enver.Basha@rks-gov.net


Duhet te logoheni per te postuar komentet/kontributet tuaja