PROJEKT-UDHËZIM ADMINISTRATIV (ME) Nr. xx/2022 PËR PËRCAKTIMIN E TARIFAVE TË SHËRBIMIT ME PALËN E TRETË

Ky Udhëzim Administrativ ka për qëllim përcaktimin e tarifave për shërbimet gjeologjike, të cilat Shërbimi Gjeologjik i Kosovës i kryen me kërkesë të palëve siç janë personat fizik dhe juridik.


Data e fillimit: 21.06.2022


Data e përfundimit: 11.07.2022


Raporti Final

Ky Udhëzim Administrativ ka për qëllim përcaktimin e tarifave për shërbimet gjeologjike, të cilat Shërbimi Gjeologjik i Kosovës i kryen me kërkesë të palëve siç janë personat fizik dhe juridik.

14.07.2022
Raporti Final


Versioni i azhurnuar i dokumentit te konsultes

14.07.2022
Versioni i azhurnuar i dokumentit te konsultes


Hana Jakupi

Hana.Jakupi@rks-gov.net