PROJEKT UDHËZIM ADMINISTRATIV MMPHI ) Nr. ....PËR KONTROLLIMIN TEKNIK TË AUTOMJETEVE

Me këtë Udhëzim Administrativ përcaktohen kushtet që duhet të plotësohen nga subjektet për kryerjen e kontrollimit teknik, mënyra, kërkesat minimale dhe procedura e kryerjes së kontrollimit teknik të automjeteve dhe mjeteve bashkëngjitse, mbajtja evidencës si dhe kushtet dhe mënyra e dhënies së provimit për inspektues të automjeteve.


Data e fillimit: 21.06.2022


Data e përfundimit: 08.07.2022


Vlora Hasanramaj

vlora.hasanramaj@rks-gov.net


Duhet te logoheni per te postuar komentet/kontributet tuaja