N J O F T I M PËR MBAJTJEN E TAKIMIT PUBLIK ME QYTETARË

N J O F T I M PËR MBAJTJEN E TAKIMIT PUBLIK ME QYTETARË


Data e fillimit: 27.05.2022


Data e përfundimit: 17.06.2022

Dokumentacioni

Dokumentacioni shtesë


Raporti Final

Procesverbali i takimit Publik me qytetarë

19.07.2022
Raporti Final


Versioni i azhurnuar i dokumentit te konsultes

19.07.2022
Versioni i azhurnuar i dokumentit te konsultes


Arianit Demaj

Arianit.demaj@rks-gov.net