UDHËZIM ADMINISTRATIV MD-NR.XXX/2022 PËR RREGULLIMIN E SHENJAVE TË IDENTIFIKIMIT PËR ZYRËN E PËRMBARUESIT PRIVAT SI DHE MËNYRËN DHE VENDOSJEN E KËTYRE SHENJAVE

Qëllimi i këtij Udhëzimi Administrativ është rregullimi i shenjave të identifikimit për zyrën e Përmbaruesit Privat si dhe mënyrën dhe vendosjen e këtyre shenjave


Data e fillimit: 10.05.2022


Data e përfundimit: 30.05.2022


Burbuqe Spahija

Burbuqe.Spahija@rks-gov.net