UDHËZIM ADMINISTRATIV MD-NR.XXX/2022 PËR EVIDENCËN PËR PERSONAT QË KANË DHËNË PROVIMIN PËR NOTERI

Qëllimi i këtij Udhëzimi Administrativ është rregullimi i mënyrës së mbajtjes së evidencës për personat që kanë dhënë provimin për noterinë.


Data e fillimit: 10.05.2022


Data e përfundimit: 30.05.2022


Burbuqe Spahija

Burbuqe.Spahija@rks-gov.net