DRAFT PËR KUSHTET DHE KRITERET E PËRKRAHJES SË BIZNESEVE/NDËRMARRËSVE TË RINJ NGA PROGRAMI PËR ZHVILLIM RAJONAL I BALANSUAR

UDHËZIM ADMINISTRATIV (MZHR) - NR. XX/2022 PËR NDRYSHIMIN DHE PLOËSIMIN E UDHËZIMIT ADMINISTRATIV (MZHR) – NR. 01/2018 I NDRYSHUAR DHE PLOËSUAR ME UDHËZIMIN ADMINISTRATIV NR. 02.2018 PËR KUSHTET DHE KRITERET E PËRKRAHJES SË BIZNESEVE/NDËRMARRËSVE TË RINJ NGA PROGRAMI PËR ZHVILLIM RAJONAL I BALANSUAR


Data e fillimit: 12.01.2022


Data e përfundimit: 01.02.2022


Xhevat Sefaj

Xhevat.Sefaj@rks-gov.net


Duhet te logoheni per te postuar komentet/kontributet tuaja