DRAFT PËR KUSHTET DHE KRITERET E PËRKRAHJES SË BIZNESEVE/NDËRMARRËSVE TË RINJ NGA PROGRAMI PËR ZHVILLIM RAJONAL I BALANSUAR

UDHËZIM ADMINISTRATIV (MZHR) - NR. XX/2022 PËR NDRYSHIMIN DHE PLOËSIMIN E UDHËZIMIT ADMINISTRATIV (MZHR) – NR. 01/2018 I NDRYSHUAR DHE PLOËSUAR ME UDHËZIMIN ADMINISTRATIV NR. 02.2018 PËR KUSHTET DHE KRITERET E PËRKRAHJES SË BIZNESEVE/NDËRMARRËSVE TË RINJ NGA PROGRAMI PËR ZHVILLIM RAJONAL I BALANSUAR


Data e fillimit: 12.01.2022


Data e përfundimit: 01.02.2022


Raporti Final

RAPORTI NGA PROCESI I KONSULTIMIT PËR UDHËZIMIN ADMINISTRATIV (MZHR) - NR. 01/2022 PËR NDRYSHIMIN DHE PLOËSIMIN E UDHËZIMIT ADMINISTRATIV (MZHR) – NR. 01/2018 I NDRYSHUAR DHE PLOTËSUAR ME UDHËZIMIN ADMINISTRATIV NR. 02/2018 PËR KUSHTET DHE KRITERET E PËRKRAHJES SË BIZNESEVE/NDËRMARRËSVE TË RINJ NGA PROGRAMI PËR ZHVILLIM RAJONAL TË BALANSUAR

01.03.2022
Raporti Final


Versioni i azhurnuar i dokumentit te konsultes

01.03.2022
Versioni i azhurnuar i dokumentit te konsultes


Xhevat Sefaj

Xhevat.Sefaj@rks-gov.net