KONCEPT DOKUMENTI PËR GJENDJEN CIVILE

Gjendja civile është tërësia e të dhënave personale të shtetasve të Kosovës, shtetasve të huaj, si dhe të personave pa shtetësi, që janë me banim të përkohshëm apo të përhershëm në Republikën e Kosovës, të cilat regjistrohen dhe mbahen në regjistrin e gjendjes civile dhe që vërtetojnë lindjen, statusin familjar, vdekjen, marrëdhëniet ndërmjet tyre dhe çdo ndryshim që ndodh në këto marrëdhënie.


Data e fillimit: 30.11.2021


Data e përfundimit: 21.12.2021


Erdon Arifaj

Erdon.arifaj@rks-gov.net