PROJEKT DOKUMENT KONSULTIMI PËR VERËTARINË

Koncept Dokumenti ka për qëllim të adresojë çështjet të cilat kanë penguar në menaxhimin e drejtë të vreshtarisë dhe verëtarisë, me theks të veçantë për mangësitë e kornizës ligjore në fuqi.


Data e fillimit: 27.11.2021


Data e përfundimit: 13.12.2021


Isah Rudaku

Isah.Rudaku@rks-gov.net