UDHËZIM ADMINISTRATIV (MMPHI) NR. xx/2021 PËR LICENCIMIN E OPERATORËVE TË TRANSPORTIT RRUGOR TË MALLRAV

Ky Udhëzim Administrativ ka për qëllim të përcaktojë kriteret, procedurat për lëshimin, pezullimin dhe revokimin e licencës, certifikatës për operatorët e transportit të cilët ushtrojnë veprimtarinë e transportit rrugor të mallrave për nevoja vetanake, për palë të tretë me qira dhe pagesë në transportin rrugor ndërkombëtar.


Data e fillimit: 25.11.2021


Data e përfundimit: 15.12.2021


Vllaznim Maloku

vllaznim.Maloku@rks-gov.net


Duhet te logoheni per te postuar komentet/kontributet tuaja