PROJEKT STRATEGJIA PËR BUJQËSI DHE ZHVILLIM RURAL 2022 – 2028

Projekt Strategjisë është krijimi i një baze ligjore funksionale dhe të zbatueshme për politikat kombëtare për bujqësi dhe zhvillim rural 2022-2028.


Data e fillimit: 23.11.2021


Data e përfundimit: 07.12.2021


Isah Rudaku

Isah.Rudaku@rks-gov.net


Duhet te logoheni per te postuar komentet/kontributet tuaja