PROJEKTLIGJ PËR ZONAT EKONOMIKE

Ky ligj ka për qëllim të rregullojë themelimin, administrimin, menaxhimin, promovimin, shfrytëzimin dhe monitorimin e zonave eko-nomike dhe të inkubatorëve të biznesit në Re-publikën e Kosovës.


Data e fillimit: 22.11.2021


Data e përfundimit: 14.12.2021


Raporti Final

Ky ligj ka për qëllim të rregullojë themelimin, ad¬mi¬nistrimin, menaxhimin, promovimin, shfry¬¬të¬zimin dhe monitorimin e zonave eko-no¬mi¬ke dhe të inkubatorëve të biznesit në Re-pub¬likën e Kosovës.

22.12.2021
Raporti Final


Versioni i azhurnuar i dokumentit te konsultes

22.12.2021
Versioni i azhurnuar i dokumentit te konsultes


valbone.dushi@rks-gov.net

valbone.dushi@rks-gov.net


Kontributet

Liridon Baraliu | Qytetar

28.11.2021 17:06:58

Është i mirëseardhur ndryshimi/plotësimi i këtij ligji, atëherë kur në substancë ndryshon sipas nevojës duke iu përshtatur të ardhmës zhvillimore ekonomike. 

Ky projekt ligj më shumë ka nevojë për qasje ndryshe duke iu përshtatur kohës e vizionit për të ardhmën zhvillimore ekonomike, se sa për një "ri-ngjyrim".

Sot nevoja është që bizneseve të iu ofrohët më shumë se sa ate që iu ofron ky ligj tani. Ky ligj tani ofron vetëm hapsirë (tokë), infrastrukturë rrugore, qasje në rrymë (që obligohet KEDS), telekomunikim (operatorët privat) dhe ujë e kanalizim. Por, nuk ofron objekt fizik për qendër administrative të bizneseve që operojnë në "zonën ekonomike", nuk ofron objekte (të gatshme) për zhvillim industrive, pos ITP në Prizren në një farë mase. Andaj, edhe kjo është kërkesë e kohës, që tiu ofrohën tani me këtë plotësim/ndryshim ligjit.

Është e rrugës që Paragrafi 2 i Neni 5 i ligjit bazik të ndryshohët plotësisht, sepse operimi sipas "Kodi doganor dhe të akcizave dhe legjislacionit në fuqi" (i cili nuk egziston për operim të "Zonë e lirë ekonomike") nuk mundëson operimin e "Zonë e lirë ekonomike", është thjeshtë nen bosh.

"Jashtë kontekstit. Nëse keni interes ua dërgoj projekt-ligjin të gatshëm për operim të "Zonë e lirë ekonomike", ku ofron trajtim të operuesve në zonë, monitoruesve/administratorëve, lehtësuesve financiar dhe administrativ, dhe është i përshtatshëm mos me thënë "ideal" për ITP Prizren, si zonë e lirë ekonomike pa i ndryshuar destinacionin aktual, por vetëm çka e plotëson me qëllim rritje të ndërmarrjeve eksportuese."

Personi kontaktues

Liridon Baraliu | liridonbaraliu@gmail.com