PROJEKT UDHËZIM ADMINISTRATIV (MBPZHR) - NR./2021 PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E UDHËZIMIT ADMINISTRATIV (MBPZHR)-NR.02/2020 PËR MASAT DHE KRITERET E PËRKRAHJES PËR ZHVILLIM RURAL PËR VITIN 2020-2021

Ky Udhëzim Administrativ ka për qëllim Ndryshimin dhe Plotësimin e Udhëzimit Administrativ (MBPZHR)-NR.02/2020 për Masat dhe Kriteret e Përkrahjes për Zhvillim Rural për vitin 2020-2021.


Data e fillimit: 14.10.2021


Data e përfundimit: 28.10.2021


Isah Rudaku

Isah.Rudaku@rks-gov.net