DRAFT LIGJ PËR VLERËSIMIN E NDIKIMIT NË MJEDIS

Ky ligj ka për qëllim përcaktimin e rregullave dhe procedurave për identifikimin dhe vlerësimin e ndikimeve të projekteve të caktuara në mjedis për të siguruar parandalimin ose zvogëlimin e ndikimeve negative të projekteve të propozuara publike dhe private si dhe përcaktimin e rregullave dhe procedurave administrative, gjatë procesit të vendimmarrjes për pajisje me pëlqimi mjedisor.


Data e fillimit: 13.10.2021


Data e përfundimit: 04.11.2021


Naim Alidema

Naim.alidema@rks-gov.net


Duhet te logoheni per te postuar komentet/kontributet tuaja