UDHËZIM ADMINISTRATIV (MASHTI) NR.________/2021 PËR PËRFSHIRJEN E FËMIJËVE NË INSTITUCIONE PARASHKOLLORE NË KOSOVË

Ky Udhëzim administrativ, ka për qëllim të rregullojë përfshirjen e fëmijëve në institucionet parashkollore të moshës 0-6 vjeç në të gjitha format e organizimit.


Data e fillimit: 13.10.2021


Data e përfundimit: 02.11.2021


Laberi Luzha

laberi.luzha@rks-gov.net