DRAFT UDHËZIM ADMINISTRATIV (MINT) NR. 00/2021 PËR PËRCAKTIMIN E KUSHTEVE PËR VENDOSJEN NË TREG TË PRODUKTEVE PËR IZOLIM TERMIK NË NDËRTESA - POLISTIRENI I BYMYER

Ky udhëzim administrativ i përcakton kërkesat teknike specifike për vendosjen e produkteve për izolim termik në ndërtesa - produktet e polistirenit të bymyer (EPS) në tregun e Republikës së Kosovës.


Data e fillimit: 15.09.2021


Data e përfundimit: 06.10.2021


gurakuq.kastrati@rks-gov.net

gurakuq.kastrati@rks-gov.net


Duhet te logoheni per te postuar komentet/kontributet tuaja