PROJEKT LIGJI PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT Nr. 2003/9 PËR KOOPERATIVAT E BUJQËVE

Qëllimi i këtij ligji është ndryshimi dhe plotësimi i Ligjit Nr.2003/9 për Kooperativat e Bujqve , dhe harmonizimi i tij me Ligjin nr. 05/L-087 për Kundërvajtje.


Data e fillimit: 11.09.2021


Data e përfundimit: 25.09.2021


Isah Rudaku

Isah.Rudaku@rks-gov.net


Duhet te logoheni per te postuar komentet/kontributet tuaja