PROJEKT LIGJI PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT NR. 04/L-127 PËR REGJISTRIMIN E BUJQËSISË

Qëllimi i këtij ligji është ndryshimi dhe plotësimi i Ligjit Nr. 04/L-127 për Regjistrimin e Bujqësisë, dhe harmonizimi i tij me Ligjin nr. 05/L-087 për Kundërvajtje


Data e fillimit: 11.09.2021


Data e përfundimit: 25.09.2021


Isah Rudaku

Isah.Rudaku@rks-gov.net