PROJEKT LIGJI PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT NR. 04/L-114 PËR PASURIMIN E MIELLIT

Qëllimi i këtij ligji është ndryshimi dhe plotësimi i Ligjit Nr. 04/L-114 për Pasurimin e Miellit , dhe harmonizimi i tij me Ligjin nr. 05/L-087 për Kundërvajtje.


Data e fillimit: 11.09.2021


Data e përfundimit: 25.09.2021


Isah Rudaku

Isah.Rudaku@rks-gov.net