PROJEKT-UDHËZIM ADMINISTRATIV (MFPT) NR. XX/2021 PËR VENDOSJEN DHE STREHIMIN REZIDENCIAL TË FËMIJËS PA PËRKUJDESJE PRINDËRORE NË SHTËPINË ME BAZË NË KOMUNITET

Qëllimi i këtij Udhëzimi Administrativ është rregullimi dhe përcaktimi i kritereve dhe procedurave për strehimin e fëmijës pa përkujdesje prindërore në strehim rezidencial, në shtëpinë me bazë në komunitet në tërë territorin e Republikës së Kosovës.


Data e fillimit: 22.07.2021


Data e përfundimit: 11.08.2021


Blerina Thaqi

Blerina.thaqi@rks-gov.net


Duhet te logoheni per te postuar komentet/kontributet tuaja