PROJEKTUDHËZIM ADMINISTRATIV - NR. XX/2021 PËR VENDOSJEN E FËMIJËVE DHE TË RRITURVE NËN KUJDESTAR

Qëllimi i këtij Udhëzimi Administrativ është përcaktimi i parimeve udhëheqëse, rregullave dhe procedurave nëpërmjet të cilave fëmijëve dhe të rriturve iu ofrohet mbrojtje ligjore dhe sociale, duke i vendosur ata nën kujdestari si formë e mbrojtjes ligjore dhe sociale.


Data e fillimit: 22.07.2021


Data e përfundimit: 11.08.2021


Nafije Osmani

Nafije.Osmani@rks-gov.net


Duhet te logoheni per te postuar komentet/kontributet tuaja