PROJEKT UDHËZIM ADMINISTRATIV (QRK) NR. XX/_____ PËR KLASIFIKIMIN, DETYRAT, PËRGJEGJËSIT DHE PËRMBAJTJEN E ELEMENTËVE DHE KËRKESAVE THEMELORE PËR HARTIMIN, ZBATIMIN DHE MONITORIMIN E PLANEVE HAPËSINOR PËR ZONA TË VEÇANTA

Ky Udhëzimi Administrativ përcakton klasifikimin, detyrat, përgjegjësit dhe përmbajtjen e elementeve dhe kërkesave themelore për hartimin, zbatimin dhe monitorimin e Planeve Hapësinore për Zonave të Veçanta


Data e fillimit: 22.07.2021


Data e përfundimit: 13.08.2021


Suzana.Goranci

Suzana.Goranci@rks-gov.net