PROJEKT UDHËZIM ADMINISTRATIV PËR KËSHILLIN MBIKËQYRËS PËR LICENCIMIN E VLERËSUESVE TË PRONAVE TË PALUAJTSHME

Ky Projekt Udhëzim Administrativ ka për qëllim përcaktimin e kornizës ligjore për funksionimin e Këshillit Mbikëqyrës për Licencimin e Vlerësuesve të Pronave të Paluajtshme. Këshilli Mbikëqyrës për Licencimin e Vlerësuesve të Pronave të Paluajtshme do të shërbej si organ i pavarur dhe entitet profesional për rregullimin e profesionit të vlerësuesit të pronave të paluajtshme dhe mirëmbajtjes së standardeve më të larta në ushtrimin e këtij profesioni.


Data e fillimit: 16.07.2021


Data e përfundimit: 05.08.2021


Agron Thaqi

agron.d.thaqi@rks-gov.net