UDHËZIM ADMINISTRATIV (MPB) NR.XX/2021 PËR PROCEDURAT E PAJISJES ME PASAPORTË

Me këtë Udhëzim Administrativ përcaktohen llojet e aplikimeve dhe procedurat për pajisje me pasaportë të Republikës së Kosovës.


Data e fillimit: 10.06.2021


Data e përfundimit: 01.07.2021


Shkodran Manaj

shkodran.manaj@rks-gov.net