UDHËZIM ADMINISTRATIV NR. ____/2021 PËR GJIMNAZIN E SPECIALIZUAR MATEMATIKOR TË KOSOVËS NË PRISHTINË

Qëllimi i këtij Udhëzimi administrativ është rregullimi i pozitës juridike, funksionimit, organizimit dhe qeverisjes së Gjimnazit të Specializuar Matematikor (më tutje në këtë tekst GJSM).


Data e fillimit: 29.04.2021


Data e përfundimit: 26.05.2021


Arian Mustafa

arian.mustafa@rks-gov.net