STRATEGJIA PËR MIGRIM 2021-2025

Strategjia për Migrim 2021-2025 dhe Plani i Veprimit reflekton prioritetet e Qeverisë së Republikës së Kosovës për menaxhimin e migrimit në vend përmes mekanizmave institucional. Kjo Strategji gjithashtu reflekton zotimet e Qeverisë për bashkëpunim ndërkombëtar në fushën e migrimit dhe obligimet që rrjedhin nga procesi i integrimit Evropian, respektivisht për zbatimin e obligimeve që dalin nga Marrëveshja për Stabilizim-Asociim në mes Republikës së Kosovës dhe Bashkimit Evropian.


Data e fillimit: 28.04.2021


Data e përfundimit: 24.05.2021


Kaltrina Murati-Lahu

kaltrina.murati@rks-gov.net


Kontributet

Blerina Batusha | Qytetar

05.05.2021 10:16:49

Te harmonizohet Strategjia e Migrimit me draft Strategjine e Turizmit (MINT), e cila po ashtu fokusohet ne promovim te turizmit te diaspora dhe nxitje te investimeve te diaspores. 

Personi kontaktues

Blerina Batusha | blerina.batusha@swisscontact.org