KONCEPT DOKUMENTI PËR VLERËSIMIN STRATEGJIK MJEDISOR

Qëllimi primar i këtij koncept dokumenti është sigurimi i instrumenteve për integrimin e çështjeve të mjedisit në procedurën e përgatitjes dhe miratimit të planeve dhe projekteve tek të cilat ekziston mundësia, që me realizimin e tyre të shkaktojnë ndikime të konsiderueshme në mjedis me të cilin veprim sigurohen niveli i lartë i mbrojtjes së mjedisit dhe kushtet për zhvillim të qëndrueshëm.


Data e fillimit: 28.04.2021


Data e përfundimit: 18.05.2021


Abdullah Pirçe

Abdullah.Pirce@rks-gov.net