PROJEKTRREGULLORE (QRK) NR. XX/2021 PËR ZËVENDËSIMIN NË RAST TË MUNGESËS SË PËRKOHSHME NË SHËRBIMIN CIVIL

Kjo Rregullore përcakton rregullat dhe procedurat për zëvendësimin në shërbimin civil në rastin e mungesës së përkohshme nga puna.


Data e fillimit: 30.03.2021


Data e përfundimit: 23.04.2021


Tefik Mahmuti

tefik.mahmuti@rks-gov.net


Duhet te logoheni per te postuar komentet/kontributet tuaja