PROJEKT RREGULLORE (MM) NR. XX/2021 PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E RREGULLORES (MM) NR. 03/2020 PËR REKRUTIM NË FORCËN E SIGURISË SË KOSOVËS

Kjo Rregullore ka për qëllim ndryshimin dhe plotësimin e Rregullores Nr.03/2020 për Rekrutim në Forcën e Sigurisë së Kosovës


Data e fillimit: 29.03.2021


Data e përfundimit: 16.04.2021


Nazmi Thaqi

nazmi.b.thaqi@rks-gov.net