PROJETKRREGULLORE (QRK) - Nr. XX/2021 PËR PRANIMIN, MARREDHENIEN E PUNËS DHE KLASIFIKIMIN E VENDEVE TË PUNËS PËR NËPUNËSIT E ADMINISTRATIV DHE MBËSHTETËS

Kjo rregullore, ka për qëllim ndërtimin e një sistemi të qëndrueshëm dhe profesional për pranimin, marrëdhënien e punës dhe klasifikimin e marrëdhënies së punës për nëpunësit administrativ dhe mbështetëse në pajtim me parimet themelore të përcaktuara në Ligjin nr. 06/L-114 për Zyrtarët Publikë (në tekstin në vijim LZP).


Data e fillimit: 26.03.2021


Data e përfundimit: 16.04.2021


Arife Kodraliu

arife.kodraliu@rks-gov.net


Kontributet

Ema Pula | Qytetar

07.04.2021 09:44:35

Komentet e Grupit për Studime Juridike dhe Politike (GLPS) lidhur me Projekt rregulloren (Qrk) - Nr. Xx/2021 Për Pranimin, Marredhënien e Punës dhe Klasifikimin e Vendeve të Punës për Nëpunësit  Administrativ dhe Mbështetës, të draftuar nga Ministria e Punëve të Brendshme (MPB)

Personi kontaktues

Ema Pula | ema.pula@legalpoliticalstudies.org

Dokumentet shtesë