RREGULLORE (ZKM) NR.XX/2021 PËR ORGANIZIMIN E BRENDSHËM DHE SISTEMATIZIMIN E VENDEVE TË PUNËS NË AGJENCINË PËR REGJISTRIM CIVIL

Kjo Rregullore ka për qëllim përcaktimin e organizimit të brendshëm të Agjencisë për Regjistrim Civil.


Data e fillimit: 22.02.2021


Data e përfundimit: 05.03.2021


Shkodran Manaj

shkodran.manaj@rks-gov.net