PROJEKT-UDHËZIMI ADMINISTRATIV (MEA) Nr. /2021 PËR PLOTËSIMIN DHE NDRYSHIMIN E UDHËZIMIT ADMINISTRATIV NR. 13/2019 PËR LICENCIMIN E KOMPANIVE GJEODETE DHE GJEODETËVE

Ky Udhëzim Administrativ ka për qëllim plotësimin dhe ndryshimin e Udhëzimit Administrativ Nr. 13/2019 për Licencimin e Kompanive Gjeodete dhe Gjeodetëve.


Data e fillimit: 18.02.2021


Data e përfundimit: 08.03.2021


Nadir Shyqeriu

Nadir.Shyqeriu@rks-gov.net