DRAFT KONCEPT DOKUMENTIN PËR SANKSIONET E SHËNJESTRUARA KUNDËR SHKELËSVE TË HUAJ TË TË DREJTAVE TË NJERIUT

Koncept Dokumenti për Sanksionet e Shënjestruara Kundër Shkelësve të Huaj të të Drejtave të Njeriut shtjellon mundësinë e prezantimit të sanksioneve të shënjestruara për personat e huaj të përfshirë në shkelje të rënda të të drejtave të njeriut dhe vepra të korrupsionit serioz. Si i tillë, Koncept Dokumenti ofron analizë krahasimore të kornizës ligjore të shteteve të cilat kanë vënë sanksione të tilla përmes legjislacionit ‘Magnitsky’ dhe analizë të kornizës vendore legjislative për të parë mundësinë e prezantimit të sanksioneve të shënjestruara në kuadër të saj.


Data e fillimit: 16.02.2021


Data e përfundimit: 10.03.2021


Lulzim Beqiri, Drejtor i departamentiti per integrim evropian dhe koordinim te politikave

lulzim.beqiri@rks-gov.net