KONCEPT PLANIN PËR DEPONINË E MBETURINAVE TË VËLLIMSHME

Komuna eshtë e angazhuar që nëpërmjet këtij plani t’i kontribuojë zbatimit të politikës të BE së dhe arritjes së objektivave kombëtare të Republikës së Kosovës për mbeturinat, mbrojtjen e mjedisit dhe shëndetin e njerëzve. Nëpërmjet një menaxhimi të qëndrueshëm dhe të përgjegjshëm të mbeturinave sipas llojeve të tyre, do të adresojmë sfidat që ndërlidhen me menaxhimin e mbeturinave të vëllimshme dhe krijimin e kushteve për grumbullimin e veçantë, trajtimin dhe riciklimin e tyre.


Data e fillimit: 05.01.2021


Data e përfundimit: 05.02.2021


Haziz Krasniqi

haziz.krasniqi@rks-gov.net


Duhet te logoheni per te postuar komentet/kontributet tuaja