KONCEPT PLANIN PËR DEPONINË E MBETURINAVE TË NGURTA

Plani lokal për menaxhimin e mbeturinave të ngurta është i një rëndësie të veçantë për Komunën e Rahovecit. Ky plan do të synojë në aspiratën tonë për mjedis të pastër e të shëndetshëm, duke kontribuar në zbatimin e politikës të BE së dhe arritjes së objektivave kombëtare të Republikës së Kosovës për mbeturinat, mbrojtjen e mjedisit dhe shëndetin e njerëzve.


Data e fillimit: 05.01.2021


Data e përfundimit: 05.02.2021


Haziz Krasniqi

haziz.krasniqi@rks-gov.net