PROJEKT RREGULLORE (MM) NR. XX/2020 PËR RUAJTJEN DHE PËRDORIMIN E EKSPLOZIVËVE PËR OPERACIONET E DEMINIMIT HUMANITAR

Kjo rregullore ka për qëllim përcaktimin e kushteve për përdorimin dhe ruajtjen e eksplozivëve për operacionet e deminimit humanitar


Data e fillimit: 01.12.2020


Data e përfundimit: 21.12.2020


Nazmi Thaqi

nazmi.b.thaqi@rks-gov.net