PROJEKT RREGULLORE (MM) NR. XX/2020 PËR AKREDITIM TË ORGANIZATAVE DEMINUESE

Me këtë Rregullore përcaktohen procedurat dhe kushtet/kërkesat për akreditimin, suspendimin dhe anulimin e organizatave deminuese në Republikën e Kosovës.


Data e fillimit: 01.12.2020


Data e përfundimit: 21.12.2020


Nazmi Thaqi

nazmi.b.thaqi@rks-gov.net