PROJEKT LIGJI PËR FUQIZIM DHE PJESËMARRJE TË RINISË

Ky ligj ka për qëllim avancimin dhe riafirmimin e vazhdueshëm të pjesëmarrjes së të rinjve në procesin e vendimmarrjes, pa dallim dhe pa përjashtim, me qëllim të përmirësimit të statusit dhe cilësisë së jetës të të rinjëve në funksion të zhvillimit të një shoqërie demokratike.


Data e fillimit: 17.11.2020


Data e përfundimit: 07.12.2020


Mehdi Uka

mehdi.uka@rks-gov.net