PROJEKT RREGULLORE MTI) - NR.XX / 2020 PËR MJETET MATËSE LIGJËRISHT TË KONTROLLUARA

Kjo rregullore përcakton mënyren dhe afatet e kontrollit ligjor metrologjik të mjeteve matëse, të cilat përdoren për arsye të interesit publik, të përcaktuara sipas Ligjit për Metrologji


Data e fillimit: 17.11.2020


Data e përfundimit: 08.12.2020


Raporti Final

Me këtë rregullore përcaktohet mënyra dhe afatet e kontrollit ligjor metrologjik të mjeteve matëse, të cilat përdoren për arsye të interesit publik, të përcaktuara sipas Ligjit për Metrologji

23.12.2020
Raporti Final


Versioni i azhurnuar i dokumentit te konsultes

23.12.2020
Versioni i azhurnuar i dokumentit te konsultes


isa.elshani@rks-gov.net

isa.elshani@rks-gov.net