PROJEKT RREGULLORE MTI) - NR.XX / 2020 PËR MJETET MATËSE LIGJËRISHT TË KONTROLLUARA

Kjo rregullore përcakton mënyren dhe afatet e kontrollit ligjor metrologjik të mjeteve matëse, të cilat përdoren për arsye të interesit publik, të përcaktuara sipas Ligjit për Metrologji


Data e fillimit: 17.11.2020


Data e përfundimit: 08.12.2020


isa.elshani@rks-gov.net

isa.elshani@rks-gov.net


Duhet te logoheni per te postuar komentet/kontributet tuaja