PROJEKTRREGULLORE Nr. XX/2020 PËR KOMPETENCAT, AUTORIZIMET DHE PROCEDURAT E INSPEKTIMIT DHE TË ANKESAVE TË INSPEKTORATIT TË TRASHËGIMISË KULTURORE

Me këtë rregullore përcaktohen kompetencat dhe autorizimet e Inspektoratit të Trashëgimisë Kulturore, procedurat e inspektimit si dhe e drejta e ankimit kundër vendimeve të inspektorëve të trashëgimisë kulturore të Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sportit.


Data e fillimit: 16.10.2020


Data e përfundimit: 05.11.2020


Bislim Bislimi

bislim.m.bislimi@rks-gov.net