UDHËZIM ADMINISTRATIV (MPB) Nr.00/2020 PËR REGJISTRIN QENDROR TË MJETEVE

Qëllimi i këtij Udhëzimi Administrativ është që të rregullohet procedura e krijimit dhe funksionimit të Regjistrit Qendror të mjeteve, si dhe përcaktimi i rregullave për shfrytëzimin dhe qasjen në Regjistrin Elektronik Qendror të mjeteve.


Data e fillimit: 16.10.2020


Data e përfundimit: 06.11.2020


Safete Bilali

safete.bilali@rks-gov.net